Privacy Statement (EU)

Rekisteriseloste (7.11.2023)

Rekisterinpitäjä: Saumalaakso Oy
Osoite: Kääpätie 7, 00760 Helsinki
Y-tunnus: 0625933-9
Puhelinnumero: 010 209 7500
www-osoite: www.saumalaakso.fi

Saumalaakso Oy toimii yritys- ja henkilöasiakkaiden kanssa. Saumalaakso Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä rekisteriselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Saumalaakso Oy:n käsittelemiin henkilötietoihin.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskeviin tietoihin

Anton Panschin
toimitusjohtaja
010 209 7501 / anton@saumalaakso.fi

Rekisterin tietosisältö:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Postiosoite
 • Laskutustiedot
 • Laskutusosoite
 • Historiatietoa (mm. kirjoitetut viestit, asiakaspalvelupyynnöt, yhteydenotto-, tarjous-, palaveritietoa jne.)

Tietolähteet:

Tiedot asiakas- ja laskutusrekisteriin saadaan suoraan asiakkailta yhteydenottojen yhteydessä. Henkilötietoja lisätään uutiskirjerekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Saumalaakso Oy:n asiakkailta tai sidosryhmiltä yhteydenottojen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Rekisterin tarkoitus ja tietojen käsittely:

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely digipalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Saumalaakso Oy voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity ei ole asiaa erikseen kieltänyt. Saumalaakso Oy:n verkkopalvelusta uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Saumalaakso Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh.  010 209 7500 tai sähköpostilla info@saumalaakso.fi. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluunpuh. 010 209 7500 tai sähköpostilla info@saumalaakso.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Saumalaakso Oy, Rekisteriasiat, Kääpätie 7, 00760 Helsinki. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • rekisterin nimi,
 • täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

Rekisterien suojaus ja tietoturva

Saumalaakso Oy:n rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Saumalaakso Oy:n erikseen nimetyt henkilöt, jotka ovat Saumalaakso Oy:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu.